Upravit stránku

A) Co je vazník, krov, a jak dřevěné vazníky vybírat

B) Otázky bezpečnosti, vliv na statiku a provedení

C) Výhody a nevýhody oproti jiným konstrukcím

D) Postup výroby a montáže

E) Kde všude je možné vazník použít

F) Technické názvosloví používané v souvislosti s vazníky


A) Co je vazník, krov, a jak dřevěné vazníky vybírat? 

Co je vazník, krov, a jak vybírat střešní konstrukce?

Základ každého zděného domu, dřevostavby nebo haly tvoří kvalitní střecha, do které nezatéká, a která brání úniku tepla. Stavebníci se obvykle soustředí na výběr střešní krytiny a téměř automaticky hledají dodavatele klasických krovů. Často z pouhé neznalosti nedokáží využít všechny možnosti, které jsou jim při řešení střešní konstrukce nabízeny – vazníkové krovy.

Vazník nebo krov?

Pokud ani vy netušíte, jaký je rozdíl mezi krovy a vazníky, po přečtení našeho článku pro vás bude volba výběr krovu nebo vazníkové konstrukce mnohem jednoduší. Oba typy představují dřevěné střešní konstrukce, které musí unést zvolenou střešní krytinu, musí být dostatečně tuhé v podélném i příčném směru, a musí odolávat zatížení sněhem a povětrnostním vlivům. Výběr vazníkové nebo krovové konstrukce ovlivňuje velikost, rozpětí, sklon a tvar střechy podle dispozice stavby.

Co je krov?

Krov je tesařská trámová nebo vazníková konstrukce, která má nosnou funkci střešního pláště, tedy střešní krytiny, bednění, laťování, podhledových a izolačních vrstev. Klasické krovy jsou vázané střešní konstrukce spojované tesařskými vazbami. Vazníkové krovy se skládají z prefabrikovaných dílců a spojovacích prostředků.

Kdy použít tesařský krov?

Použití klasického krovu je vhodné v případě, kdy je požadován větší sklon střechy z krátkým rozpětím do několika metrů bez podpěry, nebo pokud je požadováno obytné využití půdního prostoru či pohyb v podkroví. Tato výhoda je ovšem vyvážena vyšší cenou. Při použití tesařského krovu je nutný pevný strop a je nutné vyřešit prohýbání nosných trámů, např. použitím středové nosné příčky.

Co je vazníkový krov?

V současné době se mnohem častěji používá modernítesařská konstrukce, tzv. příhradový vazník. Vazníková konstrukce nese střešní plášť a současně izolační materiály a podhledy, takže není nutné budovat těžké stropy. Vazníkové krovy nabízí možnost prefabrikace, která urychluje čas montáže, takže vazníkové konstrukce snižují náklady na stavbu střechy.

Kdy použít vazníky?

Příhradové vazníky jsou vhodné na realizace střech s mírným sklonem, přičemž výsledný tvar střechy není v podstatě ničím omezen. Vazníkové konstrukce jsou vhodné pro rodinné domy všech typů, pro bungalovy i nízkoenergetické domy, protože poskytují dostatek prostoru pro tepelně izolační materiály. Krovy z příhradových vazníků umožňují snadno překlenout i velké rozpětí střechy v řádu desítek metrů bez podpěry, a proto představují ideální střešní konstrukce pro haly a průmyslové objekty. Nevýhodou vazníkové konstrukce je omezení vzniku průchozích půdních prostor, ale pokud neplánujete bydlet v podkroví (ale i to je možné vyřešit), je tato volba ideální, neboť dřevěné vazníkové konstrukce jsou levnější.

Jak vybírat dřevěné vazníky?

Dřevěné vazníky se navrhují jako samostatné rovinné konstrukce, které nabízí tvarové a zátěžové řešení střešních konstrukcí prakticky bez omezení. Při jejichž návrzích se provádí výpočty působení vnějších a vnitřních sil, roznesení sil v rovině střechy a další. Návrhy vazníků vznikají ve spolupráci s projektantem a jejich výrobu je nutno svěřit odborné firmě (dodavatel a výrobce dřevěných vazníků), která garantuje správnost výpočtu, přesnost výroby a odbornou montáž.

Výběr dodavatele dřevěných vazníků

Pokud jste byli osloveni podezřele levnou nabídkou na dřevěné vazníky, vždy zpozorněte. Může se jednat o nedostatečně kvalifikované návrhy, které jsou sice cenově zajímavé, ale nemusí vyhovovat normám a zaručovat bezpečnost střešních konstrukcí. Na našem trhu působí řada nezkušených subjektů, jejichž formální odborná způsobilost nemůže nahradit dlouholeté zkušenosti.

Společnost DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. je tradiční výrobce dřevěných vazníků s celou řadou realizací významných stavebních zakázek. Úzká spolupráce s projektanty ve fázi zpracování stavební dokumentace je zárukou kvality, odbornosti a tím i spokojenosti klientů. S výběrem krovu vám rádi poradíme, kontaktujte nás!


B) Otázky bezpečnosti, vliv na statiku a provedení 

Bezpečnost a statika vazníkových konstrukcí

Na střešní konstrukci působí mnoho vnějších a vnitřních sil z různých směrů. Při návrhu příhradové vazníkové konstrukce je proto nutné zohlednit např. oblast umístění stavby, nadmořskou výšku, ale pamatuje se také na možnou seismickou činnost. Statický výpočet střechy zahrnuje zejména:

 • návrh vhodného ztužení a zavětrování konstrukce,
 • výpočet zatížení střešní konstrukce větrem podle mapy větrných oblastí,
 • výpočet zatížení vazníkové konstrukce sněhem podle mapy sněhových oblastí.

Výsledné zatížení dřevěné střešní konstrukce je obvykle popsáno několika zatěžovacími stavy, kdy jsou uvažovány součinitele pro stálá i nahodilá zatížení. Cílem je dosažení dostatečné tuhosti bez průhybu konstrukce.

Nosné zatížení střešních konstrukcí

Výpočet vnějšího zatížení vazníkové střechy uvažuje také o vlivu nesymetrického zatížení sněhem, možnosti návějí, namrzání okapních žlabů apod. Zejména u rodinných domů se navíc často používá těžká střešní krytina v podobě pálených nebo betonových tašek nebo je požadována instalace solárních panelů.

Podhledové zatížení a statika vazníkové konstrukce

U vazníkových konstrukcí je nutné zvažovat také podhledové zatížení, kdy jde zejména o hmotnost podhledů a izolačních materiálů, technologické rozvody a vybavení apod. Pokud je požadována průchodnost půdních prostor, pak se do výpočtu zahrnuje také zatížení podlahovými deskami a krytinami atd.

Nesprávná skladba střešní konstrukce může ohrozit stabilitu střechy

Zkušený dodavatel vazníkových konstrukcí musí při návrhu střechy uvažovat také o skladbě střešní konstrukce. V případě chyby může docházet ke kondenzaci vodních par nebo k zatékání do střechy, což negativně ovlivní statiku i životnost střešní konstrukce.

Základ dobré střešní konstrukce tvoří správně vyrobený vazník

Některé příklady z praxe bohužel ukazují, že při nesprávné realizaci vazníkové konstrukce může dojít k jejímu poškození či dokonce zřícení. Nešťastný uživatel (a někdy dokonce ani dodavatel) mnohdy není schopen zjistit příčinu. Důvodem této fatální chyby je nezkušenost výrobce a nedodržení správné technologie výroby a montáže vazníků. Chyba může nastat už při výběru dřeva nebo při výrobě řeziva.

Kvalitní dřevěný vazník musí splňovat požadavky:

 • dodržení předepsaných profilů,
 • správné navržení a provedení tesařských spojů,
 • použití vhodných spojovacích materiálů a dodržení roztečí,
 • výběr dle kvalitativních tříd dřeva – vlhkost, sukovitost, zakřivení, trhliny atd.

Software na návrh střechy nemůže nahradit zkušenosti

Na výpočet statiky vazníkové konstrukce se používá speciální software. V něm vznikají návrhy jednotlivých vazníků a správa vazníků, což pro rovinné i prostorové modelování umožňuje správně definovat jejich rozměry a polohu podpor. Je nutné si ale uvědomit, že ani sebedokonalejší software neumí nahradit zkušenosti kvalifikovaných pracovníků, ani předikovat případné chyby při neodborné montáži.

Chyby při realizaci vazníkových střech narušuji statiku

Pokud má dřevěná vazníková konstrukce sloužit dlouhá léta k plné spokojenosti, je bezpodmínečně nutné dodržet správný a osvědčený postup, počínaje výběrem dřeva, přes návrh a statický výpočet, až po tesařské zpracování a správnou montáž.

Mezi časté chyby při návrhu a realizaci vazníkových konstrukcí patří zejména:

 • chyby v kotvení a uložení vazníků,
 • nedostatečné vyztužení tlačených diagonál a pásnice,
 • nevhodné posouzení únosnosti na smyková namáhání,
 • nedostatečné podepření vazníků (vyztužení na vybočení),
 • nedodržení předepsaného počtu a roztečí spojovacích prvků,
 • nesprávné přenášení vodorovných sil od střechy i stěny do výztužných stěn,
 • nesprávný výpočet stability (síly, které musí kotevní prvek přenést do základů),
 • nepřesné založení profilu spojované konstrukce (nepřípustné mezery mezi díly),
 • nedostatky při montáži vazníků (často způsobují nadměrnou deformaci konstrukce) apod.

Jak vyplývá z našeho článku Co je vazník a krov?, lepší je možným problémům předejít a nechat si dřevěnou střešní konstrukci navrhnout a vyrobit u profesionálů. Rádi vám zpracujeme statický výpočet, posoudíme vliv projektových změn nebo připravíme návrhy pro atypické úpravy střešních konstrukcí.

Jsme tradiční dodavatel vazníkových konstrukcí, realizujeme výpočty statiky střech, výrobu a montáže vazníků se zárukou naprosté bezpečnosti. Vyberte si společnost DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o., kontaktujte nás!


C) Výhody a nevýhody oproti jiným konstrukcím 

Jak vybrat střechu a střešní konstrukci?

Střecha se skládá z nosné konstrukce, izolačních vrstev a krycích vrstev. Každý typ střechy má jinou strukturu a funkci, která musí korespondovat s účelem stavby a to se týká i střešní dřevěné konstrukce.

Je vazníková konstrukce nejlepší?

V dnešní době jsou velice oblíbené příhradové vazníkové konstrukce. Pojďme si tedy ukázat, jak obstojí ve srovnání s dalším typem střech, a to i cenově. Jedním dechem dodáváme, že není možné určit vhodný typ konstrukce střechy bez znalosti návazností na ostatní konstrukce daného objektu.

Vazníková soustava – vazníková konstrukce střechy

Obecné výhody či nevýhody vazníkových konstrukcí a krovů jsme si zodpověděli článku Co je vazník, krov, a jak dřevěné vazníky vybírat? Proto si pouze připomeneme, že výhodou střechy z dřevěných vazníků je rychlost realizace, která se oproti montáži klasického tesařskému krovu zkrátí téměř na polovinu. Současně odpadá nutnost betonové či jiné nosné konstrukce stropu, čímž se snižuje množství mokrých procesů. Pokud se ale jedná např. o pasivní dům s tenkými nosnými stěnami, pak lze pro zvýšení stability domu doporučit umístit pod vazníky betonový strop.

Výhody vazníkové konstrukce střechy

 • nízká cena,
 • rychlá montáž,
 • nízká spotřeba materiálu,
 • téměř nemezená tvarová variabilita střešní konstrukce,
 • vysoký rozpon střešní konstrukce bez vnitřní podpory (až 30m).

Betonová plochá střecha

Obecně lze říci, že plochá betonová střecha je v podstatě další strop, na kterém je umístěna hydroizolace. Pokud tato izolace není provedena technologicky správně, hrozí problém kondenzace vodní páry ve střešním plášti, porušení hydroizolace a následné zatékání - proto ploché střechy obecně vyžadují pravidelnou péči. Ploché střechy také nejsou vhodné pro horské oblasti, protože hmotnost sněhu nadměrně zatěžuje stropní konstrukci.

Výhody ploché betonové střechy

 • vysoká nosnost,
 • zpevnění objektu,
 • požární bezpečnost,
 • nízká cena a rychlá montáž,
 • eliminace tepelných mostů nosnými prvky střechy,
 • možnost vytvoření pochůzné střechy (střešní balkon, terasa, bazén, parkoviště).

Krovová konstrukce střechy

Střešní konstrukce z trámů je náročná jak z pohledu spotřeby materiálu, tak na tesařské zpracování, a proto je z uvedených příkladů nejdražší. Přestože umožňuje bez podpěry pouze malé rozpětí, při nekvalitně provedené izolaci hrozí vznik tepelných mostů a její realizace je nejnáročnější, přináší svoje výhody.

Výhody střešní konstrukce z krovů

 • vysoká životnost,
 • využitelnost podkrovních prostor,
 • odolnost vůči povětrnostním vlivům,
 • možnost použití jakéhokoliv typu střešní krytiny,
 • možnost architektonicky zajímavého řešení při vyšším sklonu střechy.

Jaká je nejvýhodnější střešní konstrukce?

Výběr typu krovu, skladby střešního pláště a konstrukce celé střechy ovlivňuje celá řada faktorů: hmotnost požadované střešní krytiny (nosnost střešní konstrukce), úhel sklonu, požadované rozpětí bez podpěry, místní klimatické a povětrností podmínky, lokalita, charakter okolních staveb atd. Výsledná cena kompletní střechy se tak může velmi lišit. Přesnou cenovou kalkulaci vám na požádání vypracuje dodavatel podle konkrétního objektu, ale obecně lze říci, nejlevnější a nejrychlejší realizace střech se týkají vazníkových konstrukcí.

Výběr vhodného typu střešní konstrukce je na vás, ale vždy se rozhodujte ve spolupráci s projektantem, který má jasný důvod, proč konkrétní řešení zvolil.

Rádi vám poradíme! Nabízíme konzultace, projekce střešních konstrukcí, částečné realizace nebo kompletní střechy na klíč. Společně vybereme to nejlepší možné řešení, kontaktujte nás!


D) Postup výroby a montáže 

Výroba a montáž střešních vazníků

Zajímá vás, jak probíhá výroba a montáž příhradových vazníků u tradičního dodavatele DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. Sedlčany? Podívejte se na postup od návrhu vazníků, přes výrobu po přepravu na stavbu, usazení a ukotvení hotové střešní konstrukce. Realizaci lze rozdělit na tři části: návrhy, výroba a montáž dřevěných vazníků.

Návrhy vazníků

Návrhy příhradových vazníků se realizují pomocí speciálního software Truss, který vypočítá a navrhne komplexní řešení střešních konstrukcí v prostoru. Po vložení topologie střechy program navrhne uspořádání a tvar jednotlivých vazníků ve 2D a 3D zobrazení střechy.

Výroba dřevěných vazníků

Zpracovaný návrh je předán do technologie, která výrobu vazníků realizuje. Veškeré komponenty střešní konstrukce, které tvoří dřevěné příhradové vazníky, jsou přesně opracovány a tvoří prefabrikované díly – proto jsou příhradové vazníky vyrobeny levněji a rychleji než klasické tesařské krovy.

Materiály na výrobu vazníků

Pro výrobu vazníků se používá nejčastěji jehličnaté dřevo třídy S10 o vlhkosti kolem 20 %. Obvykle se jedná o fošnové smrkové řezivo v profilech přířezů 50-60 mm x 80-240 mm v délkách 4m, 5m a 6m.

Technologie, řezání dřeva a výroba vazníků

Řezání dřeva pro vazníky se uskutečňuje pomocí softwarově řízené úhlové pily s otočným stolem, která v automatickém režimu přebírá data přímo z návrhu, čímž je zaručena vysoká přesnost rozměrů vazníků. Pro výrobu dřevěných příhradových vazníků se využívá další strojní vybavení jako pily, lisovací jednotky, jak je patrné z videa výroby vazníků.

Impregnace dřeva

Následná impregnace dřevěných vazníků osvědčenými profesionálními prostředky zaručuje dlouhodobou ochranu nového dřeva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním.

Spojovací prostředky pro dřevěné vazníky

Mezi spojovací prostředky a materiály pro dřevěné vazníkové konstrukce patří zejména styčníkové desky s prolisovanými trny, statické spojovací desky, úhelníky, třmeny, kotevní prvky a spojovací materiál jako svorníky, ocelové hmoždíky, konvexní hřebíky, závitové tyče a další.

Dodávka vazníků

Vyrobené komponenty jsou připraveny k montáži a za dodržení statických podmínek dopraveny na stavbu dle místa určení.

Montáž vazníků

Montáž vazníků se realizuje podle výkresu statika:

 • osazení vazníků na věnec, ocelové průvlaky nebo na pozednici,
 • zavětrování, ztužení a stabilizace vazníků v podélné a příčné rovině konstrukce,
 • kotvení vazníků do nosné konstrukce objektu,
 • montáž horních a dolních pásů vazníků (podklad pro nosnou vrstvu střešního pláště a pro uchycení izolace a podhledu).

Osazení vazníků se provádí jeřábem, výjimečně pomocí lešení či mansardy. Pokud je stavba od výrobce vazníků vzdálená, bývá výhodnější zajistit si svůj jeřáb.

Montáž tepelné izolace

Na zateplení vazníkové střechy se používá foukaná izolace, desky z minerální vlny nebo tepelně izolační čedičová vata, která se osazuje mezi vodorovné pásnice vazníků střechy současně s parotěsnou zábranou. Tepelně izolační materiály v zimě brání před pronikáním mrazu, v letním období zabraňují prostupu tepla a současně slouží i jako hluková izolace. Zateplení krovu je nutné realizovat vždy až po zajištění střechy proti zatékání, neboť případná vlhkost snižuje tepelně izolační vlastnosti.

Výroba a montáž vazníků Sedlčany

Přesné rozměry našich vazníků nejen usnadňují montáž, ale zamezují vzniku nepřípustných dilatačních spár mezi díly. Tím je zaručeno, že střešní konstrukce bude vysoce stabilní a bude staticky odpovídat návrhu. Více informací o problematice statiky střešních konstrukcí a chybách při montáži vazníků se dozvíte v článku Bezpečnost a statika vazníkových konstrukcí.

Zaručujeme vysokou přesnost a precizní montáž střešních konstrukcí. Důvěřujte zkušenostem tradičního dodavatele DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. Sedlčany, kontaktujte nás!


E) Kde všude je možné vazník použít 

Použití vazníků

Není žádným překvapením, že každý pátý stavebník řeší zastřešení rodinného domu dřevěnými příhradovými vazníky. Důvod tohoto řešení je pochopitelný i v případě použití pro bytové domy, rekreační domy nebo chaty – vyšší rychlost realizace a nižší cena vazníkové konstrukce, než při použití klasických tesařských krovů.

Vazníky pro rodinné domy a bungalovy

Současným trendem dispozičního uspořádání rodinných domů a bungalovů je výstavba ve tvaru přibližně čtvercového půdorysu. Tvar střechy je obvykle řešen jako nízký jehlan s malým sklonem střechy, což v podstatě vylučuje možnost využití půdního prostoru. Dřevěné vazníky pro rodinné domy a bungalovy tohoto typu jsou v tomto případě naprosto ideální a nejlevnější řešení.

Vazníky pro dřevostavby a montované domy

I v případě, že řešíte druh střešní konstrukce pro montované domy, lze příhradové vazníky doporučit. Tvar vazníkové střechy není v podstatě ničím omezen, poskytuje dostatek prostoru pro izolaci a umožňuje snadno překlenout velké rozpětí střechy pro velké montované domy nebo dřevěné sendvičové stavby.

Vazníky pro panelové domy

Vazníkové konstrukce jsou vhodné nejen pro bytové domy či rekreační domy. Příhradové vazníky se používají i pro zastřešení panelových domů a další typy bytové a občanské výstavby.

Vazníky pro sportovní haly

Dřevěné příhradové vazníky umožňují překlenout velké rozpony bez podpěry. Jedná o cenově výhodné řešení stropní konstrukce, kdy se vazníky často používají pro zastřešení sportovních hal a sportovišť jako tenisové haly, tělocvičny, plavecké a zimní stadióny apod.

Vazníky pro haly a průmyslové stavby

Příhradovými vazníky lze překlenout rozpony mezi podporami až 30 m. Ekonomicky výhodnější a rychlejší realizační řešení, než nabízí vazníková konstrukce pro haly, si lze jen těžko představit. Dřevěné příhradové vazníky jsou ideální pro průmyslové haly, skladové nebo zemědělské objekty, seníky či jízdárny, ale také supermarkety, koncertní sály apod.

Revitalizace střechy

Opravy, rekonstrukce a revitalizace střech zahrnuje také zateplení střešního pláště a řadu dalších prací. Revitalizace střech vazníkovou konstrukcí se provádí např. v rámci rekonstrukce panelových domů. Je třeba znát zejména oblast stavby, půdorys zastřešované stavby, řez a požadovaný tvar střechy a druh krytiny.

3 zásady realizace kvalitní vazníkové střechy

Jak jsme si ukázali v článku Výroba a montáž vazníků, správný typ střešní konstrukce a dlouhá životnost vazníkové střechy bez závad je možná pouze při předpokladu dodržení tří hlavních zásad:

 1. pečlivý výběr výrobce vazníkových konstrukcí,
 2. odborný návrh a dodržení projektovaného řešení střechy,
 3. výroba a montáž precizních vazníků od firmy s dobrými referencemi.

Zaručujeme vám naprosto odborné návrhy a projekty na dřevěné příhradové vazníky a střechy. Realizujeme střešní konstrukce i střechy na klíč po celé ČR! Důvěřujte tradičnímu dodavateli DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. Sedlčany, kontaktujte nás!

F) Technické názvosloví používaných v souvislosti s vazníky 

Slovník pojmů: vazníky a střešní konstrukce

Střešní konstrukce z dřevěných vazníků obsahují součásti a díly, jejímž názvům nemusíte vždy rozumět. Proto jsme pro vás připravili slovník, v němž základní pojmy dřevěných konstrukcí vysvětlíme:

 • vazníky – nosné prvky složené z více částí, které společně tvoří celek – příhradové vazníky, lisované (sbíjené) vazníky, lepené vazníky atd.,
 • vícevrstvý vazník – spojené alespoň dva klasické vazníky, obvykle se jedná o nosný vazník,
 • příhradový vazník – lehká, obvykle trojúhelníková střešní konstrukce, která podepírá střechu,
 • volné řezivo – slouží k tvarování střechy v místech, kde nelze použít vazníky,
 • vaznice – prvky umístěné na vaznících, které slouží jako podpora volného řeziva nebo bednění,
 • zavětrování – konstrukční uspořádání, které zabezpečuje prostorovou tuhost střešní konstrukce, řeší přenášení účinků větru do určených nosných prvků nebo stěn,
 • nahodilé zatížení – jiná zatížení, než je vlastní hmotnost střechy, např. zatížení větrem, sněhem apod.,
 • nosníky – samostatné nosné prvky, např. lepené přímé nosníky atd.,
 • vaznicová soustava – nosná soustava krovu složená z dílů vázané konstrukce, např. tesařský krov a další střešní konstrukce s nosníky,
 • vazníková soustava – nosná soustava krovu složená z vazníků nebo klasická tesařská konstrukce a vazník,
 • klasická vázaná konstrukce – kombinace jednotlivých typů konstrukcí s konstrukcí klasického krovu,
 • dřevěné příhradové vazníky se styčníkovými deskami – lisovaná soustava dřevěných prvků vzájemně spojovaných pomocí ocelových pozinkovaných plechů s trny,
 • nosnost vazníků – povolené plošné zatížení vazníkové konstrukce vychází z výpočtů podle konkrétního projektu střechy,
 • diagonály – prvky vytvářející trojúhelníkové příhrady, jenž přenáší síly mezi horní a spodní pás vazníku,
 • horní pás – tvoří horní okraj vazníku, podporuje střešní plášť,
 • spodní pás – nejnižší prvek vazníku, na který se montuje podhledová konstrukce,
 • krokev – prvek krovu, který nese střešní latě a střešní plášť,
 • pozednice – vyrovnává nosné plochy, tvoří podporu a plochu pro usazení vazníků po celé délce nosné stěny,
 • rozpon - vzdálenost mezi pozednicemí (nosnými stěnami),
 • protipožární nátěr krovu - požární odolnosti R 30 nosných dřevěných prvků krovu se kromě samozhášivé tepelné izolace dosahuje např. použitím intumescentních nátěrů na dřevo.

Často vás zajímá:

Cena vazníku – zahrnuje současně projekt, statické posouzení, zhotovení vazníku a impregnaci a vychází z konkrétních požadavků, jak napovídá náš článek Použití vazníků.

Rádi vám poskytneme bližší technické informace, představíme veškeré možnosti použití dřevěných vazníků a vypracujeme pro vás cenovou nabídku. Vyberte si prověřeného dodavatele a výrobce vazníků DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE s.r.o. Sedlčany, kontaktujte nás!

Tento web využívá cookies

K tomu, aby náš web rostl k vaší uživatelské spokojenosti, využíváme soubory cookies. Díky vašemu souhlasu budeme vědět, jaká vylepšení, služby a reklamy zde nechat nadále růst. Více informací

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Více informací